Polisi Preifatrwydd

Mae Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru yn dymuno parchu a diogelu preifatrwydd defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r ddogfen hon yn pennu manylion ein polisi preifatrwydd a cwcis o ran yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu ar y wefan hon.

Hysbysiad Preifatrwydd Cylchlythyr

Marchnata Twristiaeth i Ddefnyddwyr Croeso Cymru

Hysbysiad Preifatrwydd Cylchlythyr

Mae Croeso Cymru yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Croeso Cymru yw adran marchnata twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn cofrestru i gael cylchlythyr Croeso Cymru ni fyddwn yn defnyddio’ch data personol ond i weinyddu’ch cyfrif a darparu’r cynhyrchion a’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt.

O dro i dro, byddwn yn anfon newyddion a gwybodaeth atoch a fydd o ddiddordeb ichi, yn ein tyb ni, yn unol â’ch diddordebau a’r math o gyd-deithwyr a ffefrir gennych, neu’ch lleoliad daearyddol.

Os ydych yn rhoi caniatâd hefyd inni gysylltu â chi at ddibenion ymchwil, efallai y cewch eich dewis i gael holiadur am dwristiaeth o dro i dro. Bydd cwblhau’r holiadur ar gyfer yr arolwg blynyddol yn wirfoddol.

Mae croeso ichi ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ddatdanysgrifio mewn unrhyw e-bost a anfonwyd gennym neu drwy anfon e-bost at info@visitwales.com. Cewch hefyd gysylltu â chanolfan cyswllt Croeso Cymru am ddim yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon ar 0333 006 3001 yn ystod yr oriau agor rhwng 09:00 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener, ar wahân i Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Gan ddilyn arferion safonau y diwydiant, os byddwch yn datdanysgrifio caiff eich cyfeiriad e-bost ei gadw ar restr atal i sicrhau na fyddwch mwyach yn cael e-byst gan Groeso Cymru. Rydym yn diweddaru’n manylion cyswllt yn rheolaidd a byddwn yn tynnu’ch manylion oddi ar ein system os nad ydych yn agor unrhyw e-byst gennym dros gyfnod o dair blynedd.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data personol, cewch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru:

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ
Cyfeiriad e-bost DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Cewch hefyd anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr awdurdod goruchwylio ar gyfer diogelu data yn y DU:

Cyfeiriad Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Llinell Gymorth 029 2067 8400 (Llinell Gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (Llinell Gymorth y DU)
Gwefan www.ico.org.uk