Ffordd Cambria

Mae Ffordd Cambria’n daith gyfan o ogledd Cymru i lawr i’r de ar hyd asgwrn cefn mynyddig y wlad, gan redeg am 185 milltir (300km) o un arfordir i’r llall. Mae’n ymlwybro drwy ddau Barc Cenedlaethol – Eryri a Bannau Brycheiniog – a’r eangderau gwyllt y Mynyddoedd Cambrian rhyngddynt. Yn y pen gogleddol, mae ysblander Fictoraidd Llandudno, ac yn y de, ein prifddinas, Caerdydd.

Ar hyd y daith, mae’r ffordd yn cynnwys trefi marchnad, coedwigoedd, llynnoedd a chronfeydd dŵr, ynghyd â’r hen gadarnleoedd chwareli a glo. Mae rhwydweithiau o lwybrau cerdded hir, seiclo a marchogaeth rhagorol yn croesi’r ffordd bob hyn a hyn, sy’n cysylltu yn eu tro â Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Clawdd Offa.