Pob math o deithio

Yn eangderau gwyrddion ein hucheldir (y Mynyddoedd Cambrian), mae llawer o fannau na allwch chi fynd â char. Sy’n beth da yn ein barn ni. Mae hi’n well dilyn ein llwybrau hir ar gefn ceffyl neu feic, neu ar droed.

Yn ôl troed Glyndŵr

Glyndwr's Way walk in mid Wales
Llwybr Ffordd Glyndŵr yng Nghanolbarth Cymru gan Wales On View

Llwybr Cenedlaethol 135 milltir (217km) o hyd yw Ffordd Glyndŵr sy’n mynd ar daith anuniongyrchol iawn (ond hardd i ryfeddu) rhwng Y Trallwng a Thref-y-clawdd. Dyma dro hamddenol drwy rostir, tir amaethyddol, coedwigoedd a fforestydd ar draws Canolbarth Cymru. Gallwch gerdded o un pen i’r llall mewn naw niwrnod, neu daclo tameidiau byrrach ar y tro. Mae Owain Glyndŵr ei hun yn arwr cenedlaethol hyd heddiw, a byddwch yn siŵr o weld ei faner frenhinol goch a melyn yn cyhwfan ar bolion ledled y wlad. Ef oedd y Cymro brodorol olaf i fod yn Dywysog Cymru, a bu bron i’w wrthryfel yn y 1400au lwyddo, cyn iddo ddiflannu’n ddirgel. 

Dwy olwyn, drwy’r mwd

Bike Park Wales
Parc Beic Cymru gan MBWales.com

Mae beicio mynydd yn beth mawr yng Nghymru. Am wn i, mae’n ganlyniad digon naturiol o gael llawer o fynyddoedd… Cewch ganllaw trylwyr yn Beicio Mynydd Cymru, a rannwyd yn Ganolfannau (ein saith cyfleuster a adeiladwyd yn bwrpasol), Lleoliadau (ardaloedd sy’n gyforiog o lwybrau wedi’u mapio) a Llwybrau (teithiau a awgrymir). Mae nifer ohonynt yn sgrialu ar draws Ffordd Cambria. A chwarae teg i’r bois o Swydd Gaerloyw a ddyfeisiodd eu Llwybr Traws Cambria eu hunain oddi ar y ffordd fawr rhwng Tref-y-clawdd ac Aberdyfi. Gorau oll, roedden nhw’n ddigon hael i greu gwefan amdano hefyd. Diolch yn fawr. Mae croeso i chi bob amser.

Dwy olwyn, ar yr heol

Eisiau her? Mae Lôn Las Cymru’n rhedeg fwy na 250 milltir (400km) ar hyd Cymru o Gaergybi i Gas-gwent neu Gaerdydd. Mae’r rhan fwyaf o’r lôn yn dilyn ffyrdd bach tawel neu lwybrau seiclo, sy’n mynd â chi dros dri chasgliad o fynyddoedd a dau Barc Cenedlaethol. Gorau oll, mae’r Lôn Las yn cysylltu â phob un o’r llwybrau Sustrans eraill a geir yn ei rwydwaith 1,200 milltir (1,930km) yng Nghymru.

Rheilffyrdd gwledig

The Heart of Wales Wanderer train on the tracks

Crwydro Calon Cymru, Canolbarth Cymru

 gan Jim the Joker

Torrir yn dwt ar draws Ffordd Cambria gan y rhwydwaith reilffyrdd cenedlaethol yn y pen, y canol a’r gwaelod, gan reilffyrdd o bwys. Ond gan Reilffordd Calon Cymru y mae’r… wel, galon, sy’n ymlwybro rhwng Llanelli ac Amwythig, gan dorri llwybr drwy ddrysfa’r Canolbarth ir. Prin iawn yw tir gwastad yn yr ardal hon, felly rhaid dibynnu ar sawl traphont a thwnnel yn ôl y galw. Caewyd y rhan fwyaf o’r is-reilffyrdd gwledig hyn yn y 1960au, ond llwyddodd hon i oroesi, rywsut. Mae’n werth ei gwarchod.

Yn y cyfrwy, yng nghefn gwlad

Yn yr ucheldir, bu merlod a chobiau Cymreig yn rhan hanfodol o fywyd beunyddiol bob amser. Bydd rhai ffermwyr yn dal i ddefnyddio merlod i fynd i fannau sy’n ormod o her i’r beic pedair olwyn. Fe welwch chi ddigonedd o ganolfannau marchogaeth a merlota ar hyd Ffordd Cambria, sy’n cynnig popeth o deithiau hanner diwrnod i daith epig Llwybr Traws Cymru, taith wythnos o hyd o’r Mynyddoedd Duon i Fôr Iwerddon, ar draws Cymru gyfan.