Profiadau Arbennig

Mae’r ffordd hon yn cynnwys holl ystod tirwedd Cymru, ei hanes a’i diwylliant. Dyma 10 o uchafbwyntiau ar hyd y Ffordd; y siwrne’i hun yw’r 11eg uchafbwynt hollbresennol.

 • Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog

  Zip World Titan, Blaenau Ffestiniog

  Mae rhai o’r chwareli’n dal i weithio yn hen ‘brifddinas llechi’r byd’, ond aeth Blaenau Ffestiniog ati i ailddyfeisio’i hun wrth i’r diwydiant ddirywio, er mwyn bod yn ganolfan antur heb ei hail. Gall beicwyr mynydd sgrialu i lawr y llethrau sgri yn Antur Stiniog, wrth i wifrau zip gyhwfan uwchlaw. Yn ogofeydd enfawr y chwareli llechi tanddaearol, ceir mwy fyth o barthau zip a Bounce Below, afreal, meddwol: haenau o rwydi cargo bownsiog â llithrennau ac ysgolion yn eu cysylltu. Er mwyn deall y cyd-destun hanesyddol, dechreuwch arni drwy fynd ar daith danddaearol o gwmpas chwarel lechi o Oes Fictoria.
 • Bodnant Garden, Colwyn Bay

  Gerddi Bodnant, Bae Colwyn

   gan Wales On View
  Fe wnaethon ni ofyn i’r Tywysog Charles enwi’i hoff ardd un tro, ac yn ei farn ef mae Bodnant yn ‘un o drysorau cenedlaethol Cymru’. Yn y rhan uchaf, o gwmpas Neuadd Bodnant, ceir gerddi teras a lawntiau anffurfiol, ac mae’r rhan isaf, Y Glyn (The Dell), yn gartref i ardd wyllt ryfeddol. Mae’r rhagoriaeth yn parhau drwy’r ystâd i gyd, ac i mewn i’r Ganolfan Arddio, y Ganolfan Fwyd gerllaw.
 • Stargazing in the Brecon Beacons

  Syllu ar y sêr ym Mannau Brycheiniog

  Mae Aberhonddu’n cynnwys popeth y byddech chi’n disgwyl ei weld mewn tref farchnad gwerth ei halen: mae digonedd o dafarndai croesawgar, orielau, caffis a llawer o siopau annibynnol ar hyd ei strydoedd Sioraidd hardd. Yn ogystal, ceir yma eglwys gadeiriol o’r 12fed ganrif, amgueddfa filwrol a gŵyl jazz flynyddol. Gallwch grwydro allan o’r dref gan ddefnyddio sawl dewis di-gar: mae camlas Mynwy ac Aberhonddu’n llifo am 35 milltir (56km) drwy’r Bannau bendigedig, tra bo llwybr cerdded / seiclo Taf yn ymlwybro 55 milltir (88km) yr holl ffordd i’r môr ym Mae Caerdydd.

 • Caerphilly Castle
  Castell Caerffili gan Wales On View
  Dyma gastell mwyaf Cymru, ac mae’n cynnwys popeth ddylai fod mewn castell: tyrrau mawrion, pont godi, magnelau sy’n gweithio, a’r cyfan wedi’i amgylchynu gan yr amddiffynfeydd dŵr mwyaf cymhleth ym Mhrydain. Adeiladwyd Castell Caerffili’n wreiddiol gan arglwyddi Normanaidd yn y 1200au, a chafodd ei adnewyddu i’w ysblander presennol gan sawl Ardalydd Bute yn y 19eg ganrif a dechrau’r 20fed ganrif. Tref gyfeillgar yw Caerffili: pan fydd rhyw 15,000 o seiclwyr yn dod drwyddi yn ystod Felothon Blynyddol Cymru, bydd y bobl leol yn heidio ar hyd y strydoedd i daro cloriau sosbenni ynghyd, a rhannu pice ar y maen i gryfhau coesau’r reidwyr wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y ddringfa galed olaf.
 • https://www.walesonview.com/index

  Bae Caerdydd

   gan Wales On View
  Daw llawer o bobl i Gaerdydd am y tro cyntaf ar gyfer gemau mawr yn Stadiwm y Principality. Dechreuwch yng Nghastell Caerdydd, ble gwelir waliau Rhufeinig, tŵr Normanaidd a phlasty moethus o Oes Fictoria ar gyrion Parc Bute. Ar draws y ffordd, mae gan ein Hamgueddfa Genedlaethol gasgliadau hanes naturiol a chelfyddyd o’r radd flaenaf o dan yr un to. Anelwch tua’r de a dyma chi ynghanol strydoedd siopa di-gar y ddinas, o fodernrwydd anferth Canolfan Dewi Sant i’r arcêds Fictoraidd ac Edwardaidd deniadol. I lawr ym Mae Caerdydd, trawsnewidiwyd yr hen borthladdoedd glo gan lanfa smart newydd, a tho copr Canolfan Mileniwm Cymru’n amlwg o bobman.
 • The Great Orme, Llandudno

  Pen y Gogarth

   gan Wales On View
  Mae ‘Brenhines y Trefi Glan Môr’ yn lle da i gychwyn ar unrhyw daith, ond peidiwch â brysio o Landudno ar ormod o ras. Dyma gyrchfan ddigymar o Oes Fictoria a’r cyfnod Edwardaidd, gyda’r pier a’r prom disgwyliedig. O Ben y Gogarth y cewch chi’r golygfeydd gorau, a gallwch fynd i ben y graig galchfaen enfawr mewn tram neu gar cebl. Ar y copa ceir canolfan ymwelwyr, gwarchodfa natur a chwarel gopr hynafol iawn, ac mae’r llethrau dwyreiniol yn cysgodi canolfan sgïo a pharc twt y Fach (Happy Valley), ble gallwch ddechrau dilyn llwybrau Alis yng Ngwlad Hud yn ôl drwy’r dref.
 • Car at the Royal Mint Experience
  Profiad Y Bathdy Brenhinol, De Cymru gan
  Cafodd pob darn o arian sydd yn eich poced, eich pwrs a’ch cadw-mi-gei ei wneud yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant. Dyna i chi rhyw 30,000,000,000 o ddarnau o arian, sy’n werth tua £4.6bn, fwy neu lai. Yn ogystal â bathu arian Prydain yma, maen nhw hefyd yn gwneud arian a medalau ar gyfer dwsinau o wledydd eraill hefyd. Cewch gipolwg diddorol iawn ar yr holl broses ar daith y tu ôl i’r llenni ac yn y ganolfan ymwelwyr.
 • National History Museum, St Fagans
  Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru gan Wales On View
  Dyma un o amgueddfeydd awyr-agored gorau’r byd. Symudwyd dros 40 o adeiladau gwreiddiol, yn dyddio o oes y Celtiaid tan yr 20fed ganrif, ac yn amrywio o gapeli a ffermydd i dafarn a sefydliad y gweithwyr, o bob rhan o Gymru i’r fan hon – gerddi plas bach o Oes Elisabeth I ar gyrion Caerdydd. Mae’r adeiladau’n lleoedd diddorol eithriadol i chwilota ynddynt, ond sgiliau’r crefftwyr traddodiadol, heb sôn am yr anifeiliaid fferm brodorol yn y caeau a’r closydd, sy’n dod â’r cyfan mor llachar o fyw. Fel pob un o’n Hamgueddfeydd Cenedlaethol, mae’n rhad ac am ddim.
 • Surf Snowdonia, Conwy

  Surf Snowdonia, Dyffryn Conwy

   gan Wales On View
  Wrth gwrs, fe allech chi wneud hyn yn y môr. Ond mae Surf Snowdonia wedi creu ton mor uchel â’ch pen sy’n ymwthio’n berffaith ar hyd lagŵn 300m o hyd ynghanol cefn gwlad Dyffryn Conwy, bob 90 eiliad. Mae yma gwrs ymosod dyfriog, y Lagŵn Crash a Sblash, glampio ar y safle a digonedd o ddigwyddiadau anarferol rheolaidd.
 • Tu allan Yr Ysgwrn
  Yr Ysgwrn, Trawsfynydd gan
  Efallai na fyddai rhywun yn gwybod yn syth pwy oedd y bardd-filwr Ellis Evans – ond dywedwch chi Hedd Wyn, ac fe fydd pawb yn gwybod. Lladdwyd y bugail o Drawsfynydd ym mrwydr Passchendaele rai wythnosau cyn y dylai fod wedi ennill y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1917. Bellach mae’r Ysgwrn, fferm ei deulu, yn ganolfan ymwelwyr sy’n cynnwys arddangosfeydd am ei fywyd a’i etifeddiaeth, y Gymraeg a’i diwylliant, y traddodiad barddol, hanes gwledig a’r Rhyfel Byd Cyntaf.