Profiadau arbennig

Mae hyn yn debyg iawn i orfod dewis eich hoff blentyn, ond dyma 10 uchafbwynt ar hyd yr arfordir. Wrth gwrs, rydym ni’n hoffi pob rhan o’n harfordir yn gyfartal…

 • Harbour Master hotel in Aberaeron
  Gwesty Harbourmaster, Aberaeron gan Ian H's
  Natur y rhan fwyaf o borthladdoedd fu tyfu’n raddol o gwmpas aberoedd a chilfachau naturiol yr arfordir dros ganrifoedd, ond adeiladwyd Aberaeron o ddim byd ar ddechrau’r 1800au. O gwmpas yr harbwr ceir adeiladau hardd o gyfnod y Rhaglywiaeth (Regency), sy’n edrych hyd yn oed yn bertach oherwydd y paent lliwgar sy’n glytwaith del amryliw. Yr adeilad mwyaf trawiadol yw gwesty lliw indigo’r Harbourmaster, sef un o’r cyntaf o gasgliad o dafarndai gastro ag ystafelloedd Cymreig Modern. Mae’n dref brysur iawn, yn enwedig yn ystod Gŵyl Bwyd Môr Bae Ceredigion ym mis Gorffennaf, a Gŵyl y Cobiau Cymreig ym mis Awst.
 • Beach huts
  Abersoch, North Wales
  Mewn cilfach dan drwyn eithaf Pen Llŷn, mae Abersoch wedi datblygu i fod yn gyrchfan hwylio llawn steil yn ddiweddar. Teimlad cyfoethog, moethus sydd i’r lle: mae’r cytiau ar y traeth yn gwerthu am bris uwch na’r tŷ arferol yng ngweddill Gwynedd! Mae’r dref ar ei phrysuraf adeg yr ŵyl hwylio ym mis Awst, a gynhelir am wythnos bob haf ers 1881, pan fydd ymwelwyr a phobl leol yn ymuno ar gyfer hwylio, rasio rafftiau, dal crancod a chystadlaethau cestyll tywod. Gallwch hefyd logi pob math o gwch (gan gynnwys pedalos a rhwyf-fyrddau) o’r ysgol hwylio.
 • Aberystwyth, Ceredigion
  Aberystwyth, Ceredigion gan Wales On View
  Mae Aber yn gyrchfan pier-a-phrom go iawn o’r Oes Sioraidd / Fictoraidd, gyda’r atyniad ychwanegol o fod yn dref prifysgol a chanolfan gelfyddydol ffyniannus. Mae llawer iawn i’w wneud a’i weld yn y dref ei hun, gan gynnwys rheilffordd y graig i ben Consti, neu Graig Glais, ble gallwch syllu ar y camera obscura, trysorau amhrisiadwy Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac Amgueddfa Ceredigion. Wrth gerdded i ben gogleddol y prom, rhaid i chi gofio cicio’r bar, yn ôl y traddodiad lleol.
 • View of Barmouth harbour from the Point, Fairbourne

  Harbwr Abermaw

  Porthladd i adeiladu llongau, allforio llechi a gweithio’n galed oedd y Bermo tan i ymwelwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg ddechrau dotio ar harddwch môr-a-mynydd y lle. Heddiw, dyma gyrchfan gwyliau mwyaf poblogaidd De Eryri, gyda thraethau eang a golygfeydd ysblennydd i fyny Aber Mawddach . Fe gewch chi holl atyniadau traddodiadol glan y môr yma, gan gynnwys difyrion fel peiriant hwpo ceiniog, ac asynnod i fynd am dro ar eu cefnau ar y tywod.
 • Inside of a Fforest lodge, with wood walls and a dining table and drift wood above it, a very cosy place.
  Fforest, Aberteifi
  Dychmygwch fod eich hen nain wedi dechrau eirafyrddio, a’i bod hi’n rhyfeddol o dda ar y gamp. Dyna sut le yw Aberteifi. Hen borthladd pysgota ydyw, â lle digamsyniol o bwysig yn nhreftadaeth Cymru: yn 1176, yng Nghastell Aberteifi y cynhaliwyd yr eisteddfod gyntaf, ac mae’r dref yn dal i feddu ar naws Gymreig a Chymraeg. Ond mae yma elfen fodern, flaengar iawn hefyd. Cynhelir eisteddfod flynyddol fawr o hyd, ynghyd â gŵyl syniadau DO Lectures (a redir gan y bobl sy’n gwneud dillad denim moethus Huit yma). Mae teulu fforest yn cynnal mwy fyth o ddigwyddiadau a gwyliau anarferol, ynghyd â gwneud pitsa rhagorol mewn ffwrn tân coed ar y cei.
 • Criccieth Castle
  Castell Criccieth
  Dyma safle perffaith i adeiladu castell: ar benrhyn creigiog rhwng dau draeth. Llywelyn Fawr oedd yn gyfrifol am godi’r castell gwreiddiol, ac ychwanegwyd at yr adeilad gan Edward I, cyn i’r lle gael ei losgi’n ulw gan Owain Glyndŵr yn ystod gwrthryfel 1404. Gerllaw, yn Llanystumdwy, mae amgueddfa sy’n dathlu bywyd mab enwocaf y pentref, sef y gwladweinydd a’r unig brif weinidog o Gymro, David Lloyd George. Dyma hefyd leoliad cangen Gogledd Cymru o Academi Oroesi Bear Grylls, os yw rhywbeth felly yn fwy at eich dant.
 • Harlech Castle

  Castell Harlech

   gan Wales On View
  Ciliodd y môr ers adeiladu Castell Harlech tua diwedd y drydedd ganrif ar ddeg, sy’n peri fod y cadarnle’n edrych ychydig fel llong ar dir sych ar ben y graig heddiw, ond dyma un o’r cestyll canoloesol gorau yn unman o hyd, serch hynny. Mae codi pont newydd wedi’i gwneud hi’n llawer haws cael mynediad i’r lle, gan gysylltu’r castell â chanolfan ymwelwyr newydd, sy’n cynnwys pum fflat hunanarlwyo moethus y gellir eu llogi. Mae cân enwog Gwŷr Harlech yn coffáu gwarchae enwog ar y lle yn y 1460au, pan lwyddodd y castell i ddal heb ildio am saith mlynedd, y gwarchae hiraf yn hanes Prydain.
 • Adeiladwyd y plas Gothig Oes Fictoria hwn yn ystod y 1850au yn gartref i’r wraig weddw, y Fonesig Elizabeth Love Jones Parry, a’i chasgliad o waith celf. Cafodd ei achub rhag mynd â’i ben iddo’n llwyr yn ystod y 1970/80au, a’i adfer yn oriel heb ei hail, sy’n arddangos llawer o waith celf gyfoes o safon. Mae yma gaffi, theatr awyr agored, llwybrau drwy’r goedwig a gallwch aros mewn cryn foethusrwydd yn adain gefn y plas.
 • Five festival-goers take in the views across an empty estuary in the evening sun

  Gŵyl Rhif 6

  Mae Portmeirion yn lle hudol. Dyma leoliad addas o swreal ar gyfer y gyfres deledu unigryw o’r 1960au, The Prisoner, ac mae’r pentref Eidalaidd perffaith, sy’n llechu mewn cilfach ar benrhyn uwchlaw aber Afon Dwyryd yn eithriadol o boblogaidd gan ymwelwyr dydd. Ond os arhoswch yma dros nos, gorau oll, oherwydd fe gewch chi’r lle i chi eich hun bron. Yma y cynhelir Gŵyl Rhif 6 bob mis Medi, ac yn ôl y trefnwyr dyma’r lleoliad gorau ar gyfer unrhyw ŵyl unrhyw le yn y byd. Digon teg.
 • Cathedral on a bright day
  Cadeirlan Tyddewi

  Ym mhen gorllewinol eithaf Cymru, Tyddewi yw’r ddinas leiaf ym Mhrydain (poblogaeth: 1,600). Adeiladwyd eglwys gadeiriol ein nawddsant ar safle mynachlog a sefydlwyd ganddo yn y chweched ganrif, ac mae’n sefyll mewn pant cysgodol wrth ochr adfeilion Palas yr Esgob. Amgylchynir y ddinas gan arfordir o’r radd flaenaf, ac ymysg yr uchafbwyntiau mae Porth Mawr (bendigedig ar gyfer syrffio a theuluoedd), Porthclais (harbwr bach Rhufeinig) ac Ynys Dewi (teithiau cwch i’r hafan byd natur hwn ac o gwmpas yr ynys).

   
 • Bae Ceredigion
  Cardigan Bay gan
  Mae’r darn hwn o arfordir yn arbennig o gyfoethog o ran bywyd gwyllt o un pen i’r llall. Bydd pod mwyaf Prydain o ddolffiniaid yn treulio’u hafau ym Mae Ceredigion, yn yr ardal o gwmpas Ceinewydd. Mae arfordiroedd mwy creigiog Llŷn a Sir Benfro’n arbennig o dda ar gyfer gweld morloi. Bydd gweilch y pysgod yn dod i Laslyn a Chors Dyfi, a gallwch gerdded ymysg y palod ar Ynys Sgomer. Dwy warchodfa natur wych ar hyd y ffordd yw RSPB Ynys-hir a Chanolfan Bywyd Gwyllt Cymru.