Perlau Cudd a Bwyd 

Yn ogystal â’r holl gestyll ac amgueddfeydd hynny, mae digonedd o bleserau hyfryd i’w darganfod ynghudd yn y mynyddoedd. Mae ychen gwyllt uchelwrol a halen gourmet ymysg ein 10 o berlau cudd. 

Castell Fflint

FLINT-CASTLE

Castell Fflint gan Castell Fflint
Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu Castell y Fflint yn 1277, felly hwn oedd cadarnle cyntaf Edward I wrth iddo oresgyn Cymru. Cafodd le pwysig yn hanes Prydain pan ildiodd Richard II yma gerbron Henry Bolingbroke (a fyddai’n Harri IV yn fuan) yn 1399. Yn ôl y chwedl, rhedodd milgi Richard i gyfarch y darpar frenin: i’r goron yr oedd y ci’n ffyddlon, nid i’r un a’i gwisgai. Dinistriwyd y castell yn rhannol gan fyddin Cromwell yn y 1640au, ond mae yma ddigon i’w fwynhau o hyd, ac mae’n lle delfrydol i gael picnic ar lan Aber Dyfrdwy.

Blas ar fywyd byddigion

Good Life Experience, The Hawarden Estate

Gŵyl Good Life Experience, Ystâd Penarlâg gan Wales On View
Bu’r prif weinidog William Gladstone yn byw yng Nghastell Penarlâg yn ystod y 19eg ganrif, ac yma y bu farw. Erbyn hyn, mae’r tenant presennol, gor-or-ŵyr Gladstone, Charlie, bellach yn rhedeg siop fferm yr ystâd, ac, ar y cyd â’r gantores Cerys Matthews, yn cynnal gŵyl Good Life Experience yma. Drosodd ar Ystâd Rhug ger Corwen, bydd Arglwydd Niwbwrch yn ffermio eidion ac oen organig sy’n cael ei allforio i fwytai gorau’r byd. Fasech chi byth yn codi eich trwyn ar ei fyrgyr ychen gwyllt cartref chwaith!

Canolfan Fwyd Bodnant

Bodnant Welsh Food Centre, North Wales

Canolfan Fwyd Bodnant, Gogledd Cymru gan Wales On View
Lleolir y ganolfan ragoriaeth fwyd hon mewn hen adeiladau fferm ar Ystâd Bodnant yn Nyffryn Conwy. Mae yma siop fferm, ystafell de, bwyty, llaethdy, becws, ysgol goginio a chwe ystafell foethus (a allai fod yn ddefnyddiol ar ôl i chi fynychu’u hysgol win). Cenhadaeth y lle yw arddangos y gorau o blith bwyd cartref lleol, felly mae llawer o gynnyrch a dyfwyd yn lleol ar yr ystâd ac ar ffermydd lleol ar gael yma.

Porth Eiras

Interior of Porth Eiras restaurant in Colwyn Bay

Porth Eiras, Bae Colwyn gan Bryn Williams
Mae’r cogydd Bryn Williams yn bennaf adnabyddus – y tu allan i Gymru, o leiaf – am goginio swper i’r Frenhines ar ei phen blwydd yn 80, ac fel cogydd-berchennog y bwyty poblogaidd a champus Odette's yn Llundain. Yn 2015 fe agorodd Borth Eirias, bistro ar lan y môr ym Mae Colwyn. Mae’n lle agored, hamddenol, ble gwelir tîm Bryn o gogyddion yn troi cynhwysion syml, tymhorol, lleol yn fwyd bistro o’r ansawdd gorau.

Castell Bodelwyddan

Interior of Bodelwyddan Castle

Castell Bodelwyddan
Seilir yr atyniadau yn y castell / plasty hwn ger y Rhyl ar gyfnod Fictoria, pan oedd y lle yn ei anterth, gydag ambell gyfeiriad at wreiddiau canoloesol y castell, a’r cyswllt â’r Rhyfel Mawr: hyfforddwyd milwyr yma, a gallwch ymweld â’r ffosydd hyfforddi yn y parcdir. Ceir arddangosfa dda o gelf o Gymru yma hefyd, ac mae’r gwesty cysylltiedig yn arbenigo mewn gwyliau hamdden / adloniant. 

Llanfair PG

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch is spelt out phonetically on the train station sign.

Gorsaf Llanfair PG, Ynys Môn
Dyfais i ddenu ymwelwyr oedd enwi pentref Llanfair PG ag enw hiraf unrhyw le ym Mhrydain. Mae’r ddyfais yn dal i weithio, o weld cynifer o ymwelwyr sy’n dod yma i gael tynnu llun gydag arwydd y rheilffordd. Cymerwch anadl ddofn, a gyda’n gilydd… Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch! 

Halen Môn

Halen Môn

Halen Môn, Ynys Môn
Bu i bâr o fyfyrwyr Prifysgol Bangor gwympo mewn cariad â Môn (ac â’i gilydd), gan ffermio wystrys yn Afon Menai a sefydlu Sw Môr. Fe sylwon nhw fod eu ceffylau môr – sy’n enwog am fod yn arbennig o ffyslyd ynghylch purdeb dŵr – yn ffynnu yma, a dechreuodd y ddau ystyried tybed a fyddai’r un dyfroedd glân yn gallu creu halen o fri. Gwyddoch weddill y stori… Bellach, Halen Môn yw un o brif halenau’r byd, ac adroddir stori’r cwmni y tu ôl i’r llenni mewn modd rhagorol yn eu canolfan ymwelwyr.

Orielau Rhagorol

Frontage of Oriel MOSTYN Gallery, Llandudno

Oriel MOSTYN Gallery, Llandudno, Gogledd Cymru gan Oriel MOSTYN Gallery
Mae lleoliadau glan môr wedi denu cymunedau o artistiaid erioed, ac yn eu sgil daeth orielau. Ceir sawl oriel o gwmpas arfordir gogledd Cymru, ond dyma dair o’r goreuon: MOSTYN yn Llandudno yw un o’n canolfannau celf weledol cyhoeddus gorau. Sefydlwyd Academi Frenhinol Cambrian yng Nghonwy yn 1882 fel canolfan ragoriaeth artistig. Gan Oriel Ynys Môn y mae’r casgliad mwyaf o waith Syr Kyffin Williams, ochr yn ochr ag arddangosfeydd cyfoes ac amgueddfa hanes a diwylliant Môn.  

Bodysgallen

Bodysgallen Hall

Bodysgallen Hall, Llandudno
Mor ysblennydd yw’r maenordy hwn o’r 17eg ganrif, sydd dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a’i erddi ffurfiol wedi’u cynnal a’u cadw mor ofalus, bron nad yw hi’n amhosib credu y gallwch chi aros yma. Ond gwesty moethus yw’r lle, gyda sba a phwll nofio’n cuddio’n ofalus yn nhir y plas, ynghyd â bwyty rhagorol tu hwnt i’r neuadd farwnol.

Sêr Michelin

Does gan y tîm gŵr a gwraig sy’n rhedeg Sosban a’r Hen Gigydd ym Mhorthaethwy ddim bwydlen: maen nhw’n gweini cyfres o seigiau sy’n defnyddio’r cynnyrch lleol gorau sydd ar gael y diwrnod hwnnw, ac yn y bwyty mwyaf hamddenol, dirodres, Tîm gŵr a gwraig arall sydd wrth y llyw yn Nhyddyn Llan yn Llandrillo, gan weini bwyd rhagorol iawn mewn lleoliad plas gwledig, gyda llawer o gynhwysion lleol o’r radd flaenaf.