Mynd Igam Ogam

Dilynwch lwybrau sgwarnog i’r mynyddoedd ac fe ddewch o hyd i lawer o ffyrdd diddorol o archwilio gogledd Cymru oddi ar y priffyrdd. Ewch igam ogam i greu eich taith ffordd unigryw eich hun. 

Ar hyd ffordd arall… yr A5

Capel Curig, Snowdonia

Capel Curig gan Wales On View
Mae dilyn yr A5 drwy ogledd Cymru’n creu ffordd arall hyfryd o ddod i’r ardal, Mae’n croesi’r ffin â Lloegr ger Castell y Waun, gan anelu drwy Langollen (dewiswch y ffordd dros Fwlch yr Oernant am olygfeydd ysgubol), ac ymlaen i Eryri. Y darn o’r daith o Gapel Curig i lawr i Ddyffryn Ogwen yw un o ffyrdd mwyaf trawiadol Cymru, gan dorri fel cyllell drwy fynyddoedd y Carneddau a’r Glyderau, sy’n cynnwys crib finiog Tryfan, hoff fynydd y dringwyr gorau i gyd.

Dyffryn Clwyd

Berwyn Station, River Dee

Gorsaf Berwyn gan Wales On View
Mae pen gogleddol Bryniau Clwyd yn gwlychu’i draed yn y môr ger Prestatyn, ac mae’r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Glyndyfrdwy’n ymestyn i’r de at Fynyddoedd y Berwyn. Dyma gadwyn o gopaon grugog â bryngaerau’n eu coroni, ac yma ac acw yn y dyffryn ceir trefi canoloesol hardd fel Rhuddlan, Rhuthun a Dinbych.

O gwmpas yr Wyddfa

An image of a bridge and stream running through Beddgelert

Beddgelert, Gwynedd
Gallwch fynd ar daith o gwmpas copaon uchaf Eryri, o Fangor i Gapel Curig, drosodd i Feddgelert, i fyny i Gaernarfon ac yn ôl i Fangor. Dyma sgwâr 50-milltir (80km) a Phas Llanberis yn torri ar ei thraws; yno, maes parcio Pen-y-Pass yw’r lle mwyaf poblogaidd i gychwyn cerdded i gopa’r Wyddfa.

Afon Menai

Ynys Llanddwyn wrth iddi fachlud

Ynys Llanddwyn, Ynys Môn
Mae dwy bont yn croesi o Fôn; gallwch groesi dros gampwaith gwreiddiol Thomas Telford o 1826, neu dros Bont Britannia fwy modern. Mae’r ail yma’n gynt, ac mae’n cynnig gwell golygfeydd o’r bont arall, (ac o drobyllau Pwll Ceris islaw). Waeth pa bont ddewiswch chi, mae hi’n werth croesi’r Fenai i weld perlau fel Castell Biwmares, Ynys Llanddwyn, a’r pentref bach â’r enw mawr y mae ei adrodd yn brawf o’ch Cymreictod! 

Arfordir Ynys Môn

Looking out to sea towards the South Stack Lighthouse on Anglesey

Goleudu Ynys Lawd, Ynys Môn gan Joseph Noble
Mae hi’n rhyw 75 milltir (120km) o daith o gwmpas ein hynys fwyaf ar hyd y priffyrdd – dyna daith ddymunol hanner diwrnod o hyd. Os ydych chi’n dymuno cerdded Llwybr yr Arfordir, mae angen rhyw 12 niwrnod i dramwyo’r 130 milltir (200km) yn llawn. Ymysg yr uchafbwyntiau bydd goleudy Ynys Lawd a chlogwyni a bwâu uwch y môr yn Rhoscolyn, twyni yn Aberffraw, Gwarchodfa Natur Bae Cemlyn, a dwsinau o draethau.